- Onze vereniging (NL)

AUDA

« AUDA », een actieve vereniging van producenten.

AUDA is de afkorting van « Association pour l’Usage et la Défense du ‘Jambon d’Ardenne’ et de son Appellation » (Vereniging voor het Gebruik en de Verdediging van de Ardeense Ham en van zijn Benaming). Het is een vereniging zonder winstgevend doel (VZW) die opgericht werd in 1996. De aanvraag voor registratie bij Europa moest inderdaad ingediend worden door een groepering van producenten. Het motief was voldoende belangrijk om de rivaliteiten en tegenstellingen tussen de producenten weg te vegen en de oprichting van de VZW mogelijk te maken.

De raad van bestuur van deze vereniging is een plaats van uitwisseling en toenadering geworden tussen de « kleine producenten » (meestal slagers) en de « grote fabrikanten » (gespecialiseerde bedrijven). De leden hebben er zich rekenschap van gegeven dat heel wat problemen zich zowel bij de enen als bij de anderen stelden. Dat heeft geleid tot een reeks van gemeenschappelijke acties.

De vereniging heeft gekozen voor drie grote opties:

1. De promotie van het product « Ardeense Ham »,
2. De verspreiding van informatie over de Europese
erkenning,
3. De strijd tegen de usurpatie van de
erkomstbenaming.

Inzake de eerste twee opdrachten, neemt de vereniging regelmatig deel aan manifestaties, zowel op het nationale grondgebied als in de aangrenzende landen. Ze verdeelt er inlichtingen over het product, zijn fabricagewijze en zijn officiële erkenning. Ze organiseert gereld proeverijen van het product waardoor de bezoeker het hoge kwaliteitsniveau kan nagaan dat onze productie bereikt.

In het raam van haar derde opdracht neemt de vereniging, zodra ze een onregelmatigheid vaststelt, contact op met de verantwoordelijke, hetzij rechtstreeks, hetzij via de post. Als er geen reactie komt van degene die de inbreuk heeft gepleegd, dient de VZW klacht in bij de bevoegde administratieve diensten en zo nodig bij het gerecht.

De vereniging, aanvankelijk opgericht door een dozijn producenten, heeft een snelle ontwikkeling gekend. Ze telt heden ten dage meer dan 95% van de gebruikers van de herkomstbenaming. De reden voor deze geestdrift moet gezocht worden in de vitaliteit van de VZW en de grote verscheidenheid van de acties die ze onderneemt.

Als U belangstelling hebt voor onze vereniging en haar actie, kunt U bijkomende inlichtingen krijgen, of de lijst van de leden, bij de voorzitter: